24. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2023

Gostovanja; 14. 9. 2023 - 23. 11.2023

 

P R A V I L N I K

 

1.   Liga nadaljuje tradicijo DOMŽALSKO-KAMNIŠKE LIGE in OSREDNJE SLOVENSKE LIGE.

2.   Organizator je ŠK Komenda, tehnični izvajalec je Športno društvo POGI.

3.   Liga poteka v eni skupini.

4.   ekipo tvorijo štirje igralci in štirinajst rezerv.

5.   igralci so razporejeni po presoji kapetana – pri tem se upošteva, da ima lahko igralec na višji deski 100 točk nižji FIDE rating.  (Rezerva gre na zadnjo desko, ostali se pomaknejo za eno mesto višje, upošteva se osnovna postava moštva).

6.   v ekipi lahko nastopijo: člani, članice, veterani, mladinci, šolarji, upokojenci, ipd.

7.   dopolnitev liste igralcev je možno do srede 13. 9. 2023 do 12 ure, da se lahko spremembe pravočasno objavijo na spletni strani.

8.   ekipe so klubske, prijateljske, ali kako drugače formirane.

9.   tempo igranja: 90 minut + 30 sekund za potezo.

10.          sistem igranja: igra po bergerjevem sistemu, s pogojem, da domače ekipe igrajo med seboj v I. kolu.

11. igra se po švicarskem sistemu 9 kol, žreb se je izvedel na sestanku kapetanov ekip.

12. igra se po pravilih Fide in moštvenem pravilniku ŠZS.

13. privzeti čas zamude za igralca (ne ekipe) je 30 minut.

14. turnir se bo prijavil za ratingiranje za FIDE rating za normalni šah

15. obvezno je zapisovanje partij, zapisnik partije se pošlje sodniku (lahko po elektronski pošti, stem, da mora domačin hraniti zapisnik do konca tekmovanja), vse partije bodo navedene na klubski spletni strani.

16. zapisnik partije je last organizatorja tekmovanja.

17. uporabljajo se elektronske ure. (Ure DGT 2000 – rdeče, se nastavijo na program 23 in na vsako stran ure se nastavi najprej čas: 1 ura 30 minut 0 sekund ter nato na obe strani 0 minut in 30 sekund; ure DGT 2010 ali Merex se nastavijo na program 19 in potrditev)

18. domačin je ekipa, katera ima na prvi deski bele figure

19. obveznosti domačina so sledeče:

·        dogovoriti se s kapetanom gostujoče ekipe o terminu in kraju igranja

·        zagotoviti ustrezni igralni prostor

·        pred pričetkom dvoboja igralni prostor dobro prezrači

·        zagotovi razkužilo za roke

·        zagotoviti šahovske rekvizite (deske, figure in elektronske ure)

·        zagotoviti formularje za zapisovanje partij

·        zagotoviti obrazec zapisnik dvoboja

·        po končani partiji telefonično sodniku sporočiti rezultat dvoboja po deskah

·        naslednji dan po končanem dvoboju pošlje originalni zapisnik sodniku in vseh osem originalnih zapisnikov partij podpisanih od obeh igralcev. Zapisnik dvoboja mora biti podpisan s strani obeh kapetanov.

20. Dolžnost igralcev je, da pridejo na tekmovanje zdravi.

21. Dolžnost domačina je, da do dogovorjenega pričetka dvoboja pripravi igralni prostor (vključuje: odprtje prostora, prezrači prostor, postavi razkužilo, postavitev figur, opravi natavitev ur in postavitev formularjev). V kolikor to domačin ne zagotovi pravočasno, se čas zamude, to je od dogovorjene ure do dejanskega pričetka odšteje vsem igralcem domačega moštva. (Pojasnitev: dvoboj se prične z 10 minutno zamudo zaradi nepripravljenega prostora, potem imajo vsi domači igralci na uri za 10 minut manj časa).

22. V kolikor igralni prostor ni zagotovljen v času 30 minut oziroma domačinov v tem času ni, domača ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in dobi opomin. V kolikor se to dogodi drugič je ekipa črtana iz nadaljnega tekmovanja.

23. dolžnosti kapetanov je, da zahtevajo od svojih igralcev, da pišejo partije (čitljivo) in da po končani partiji oddajo original kapetanu domače ekipe.

24. v kolikor domačin ne more zagotoviti zadostnega števila elektronskih ur, kapetan domače ekipe prosi kapetana gostujoče ekipe, da prinesejo ure s seboj. V kolikor tudi to ni možno, si je možno za posamezni dvoboj izposoditi ure pri sodniku tekmovanja.

25. v posameznem dvoboju je dolžnost kapetanov oz. vodij ekip posameznega dvoboja, da zagotovijo športno in pošteno igro, zagotovijo spoštovanje šahovskih pravil in rešujejo eventuelne sprotne pripombe igralcev in nemogoče poteze ter, da zagotovijo sprotno in pravilno pisanje potez.

26. v kolikor igralec po končani partiji ne odda originalnega zapisnika partije, izgubi partijo s kontumacom in se njegova partija ne upošteva, ekipo pa se kaznuje z denarno kaznijo 50 €, katero mora plačati organizatorju do naslednjega kola, v kolikor ekipa ne plača kazni, se jo črta iz nadaljnega tekmovanja. V kolikor se pri istem igralcu to dogodi dvakrat v toku lige, se igralca črta iz nadaljnega tekmovanja in se poda prijava na Disciplinsko komisijo pri ŠZS.

27. igralni dan je četrtek, kapetana se lahko dogovorita za drugi dan igranja vendar morajo v tekočem tednu do nedelje do 19 ure biti vse partije tekočega kola končane in rezultati (vsaj telefonsko ali po e-pošti) poslani na naslov vodje tekmovanja. O spremembi termina igranja se lahko kapetana dogovorita le do torka do 20 ure v tednu tekočega kola in o tem obvestita sodnika.

28. preložitev dvoboja na kasnejši termin ni možna.

29. Izjeme v ligi. Ekipa KPŠRD Karel Jeraj vedno igra doma.

30. pričetek kola je ob 18 uri, kapetana se lahko dogovorita tudi za drugi termin pričetka igranja.

31. nepravilna poteza se popravi, v primeru, da igralec pravilno reklamira nepravilno potezo, kapetana igralcu dodata 2 minuti časa, nasprotnik pa mora izvesti pravilno potezo. Druga nepravilna poteza, igralec izgubi partijo.

32. liga se igra z gostovanji

33. igralni termini so:

·        I. kolo                14. september 2023

·        II. kolo               21. september 2023

·        III. kolo                      5. oktober 2023

·        IV. kolo                   12. oktober 2023

·        V. kolo                    19. oktober 2023

·        VI. kolo                   26. oktober 2023

·        VII. kolo               9. november 2023

·        VIII. kolo            16. november 2023

·        IX. kolo              23. november 2023

34. kriteriji za boljšo uvrtitev so večje število osnovnih točk. Če so te enake pa: meč točke, medsebojni izidi po meč točkah, medsebojni izid po osnovnih točkah, žreb.

35. Reklamacija remija: Igralec, ki reklamira remi (50 potez, večni šah, trikrat ponovljena pozicija, ipd) ustavi uro in pokliče oba kapetana ekip oz. vodje ekip (ta dva, v primeru, da še igrata, ustavita uro za čas presoje) in odločita, ali  je reklamacija upravičena v skladu s pravili šaha.

36. ekipa, katera ne more dobiti dovolj igralcev za posamezno kolo oz. se dvoboja ne udeleži mora vsaj dva dni pred pričetkom dvoboja obvestiti kapetana nasprotne ekipe in glavnega sodnika. Ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in je izključena iz lige, organizatorju pa mora plačati kazen 100 € do naslednjega kola.

37. Ekipa lahko prične dvoboj, če je prisoten vsaj en igralec.

38. Ekipa, katera ne nastopi na posameznem dvoboju in zato nima utemeljenega razloga (prometna nesreča, nenadna bolezen večine igralcev, ipd), plača organizatorju denarno kazen 100 € do naslednjega kola in ekipa se črta iz nadaljnega tekmovanja.

39. V kolikor ekipa v posameznem dvoboju nima zadostnega števila igralcev, ostaja vedno prosta zadnja deska. Če nima dveh igralcev, ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in je črtana iz nadaljenga tekmovanja ter mora organizatorju plačati kazen 100€ do naslednjega kola. Ekipa ne sme prijaviti igralca za dvoboj, za katerega ve, da ne bo prišel na dvoboj ali se naknadno izkaže, da ni prišel na dvoboj. V kolikor se ekipa ne drži tega je kazen 50 in se plača organizatorju do naslednjega kola.

40. Pisno pritožbo na odločitev kapetanov oziroma vodij ekip posameznih dvobojev je potrebno poslati glavnemu sodniku v roku dveh dni po odigranju dvoboja s kavcijo 50€, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne. Na odločitev sodnika, se lahko prizadeti pritoži turnirskemu odboru s kavcijo 50 €, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne.

41. Prijavnino je dolžna ekipa plačati do 1. kola po prejetju računa.

42. Nagrade: prva tri moštva prejmejo pokale, najboljši posamezniki na prvih štirih deskah in najboljša rezerva prejmejo medalje

43. ligo vodi, koordinira in je glavni sodnik Franc Poglajen, državni šahovski sodnik.

44. rezultate dvobojev je potrebno po končanem dvoboju poslati po elektronski pošti: Franc.Poglajen@pogi.si

45. zapisnik dvoboja  z vsemi partijami je potrebno poslati na naslov: ŠK Komenda, Glavarjeva cesta 55a, 1218 Komenda, naslednji dan, po končanem dvoboju.

46. Turnirski odbor sestavljajo kapetani naslednjih ekip: ŠD Vrhnika, ŠD Domžale, ŠK Trzin Buscotrade, ŠD Mengeš-Trzin in ŠK Ljubljana. Sklep turnirskega odbora je dokončen.

47. V času poteka dvoboja (kola) igralci elektronske naprave (mobitele in računalnike) ne smejo imeti pri sebi (pustiti jih morajo v avtu ali v igralni dvorani na točno v naprej določenem mestu). Pred in med partijo je prepovedano uživanje alkoholnih pijač. V igralni dvorani se med potekom dvoboja ni dovoljeno pogovarjati.

48. Tekmovanje bo izpeljano skladno z uradnimi navodili ter priporočili NIJZ in ŠZS za varno izvedbo šahovskih dejavnosti.

49. Na posameznem dvoboju naj nastopijo samo zdravi igralci in igralke.

50. S prijavo na tekmovanje se igralec - igralka strinja z uporabo osebnih podatkov v namen objave seznama prijavljenih, obračun ratinga FIDE in objavo rezultatov tekmovanja, kjer bodo navedeni ime, priimek, letnica rojstva, rating in uvrstitev na tekmovanju. Prav tako soglaša z uporabo naštetih podatkov za objavo le teh na portalu ŠZS pod ID kartico igralca/ke in na spletni strani ŠK Komenda.

51. Zaključni turnir lige bo predvidoma v četrtek v mesecu 30. novembra 2023.

 

Komenda; 7. 9. 2023

                                                                                              Sodnik in vodja tekmovanja

                                                                                                        Franc Poglajen